2012-2013 SPA D3 Điểm giải đâu
2010-2011 SPA D3 Điểm giải đâu