2018-2019 ENG L1 Điểm giải đâu
2017-2018 ENG L1 Điểm giải đâu
2016-2017 ENG L1 Điểm giải đâu
2015-2016 ENG L1 Điểm giải đâu
2014-2015 ENG L1 Điểm giải đâu
2013-2014 ENG L1 Điểm giải đâu
2012-2013 ENG L1 Điểm giải đâu
2011-2012 ENG L1 Điểm giải đâu
2010-2011 ENG L1 Điểm giải đâu
2009-2010 ENG L1 Điểm giải đâu
2008-2009 ENG L1 Điểm giải đâu
2007-2008 ENG L1 Điểm giải đâu
2006-2007 ENG L1 Điểm giải đâu
2005-2006 ENG L1 Điểm giải đâu
2004-2005 ENG L1 Điểm giải đâu