2017-2018 GER OBW Điểm giải đâu
2016-2017 GER OBW Điểm giải đâu
2015-2016 GER OBW Điểm giải đâu