2012 NOR D4 Điểm giải đâu
2011 NOR D4 Điểm giải đâu
2009 NOR D4 Điểm giải đâu
2008 NOR D4 Điểm giải đâu
2007 NOR D4 Điểm giải đâu
2006 NOR D4 Điểm giải đâu
2005 NOR D4 Điểm giải đâu