2018-2019 FRA D2 Điểm giải đâu
2017-2018 FRA D2 Điểm giải đâu
2016-2017 FRA D2 Điểm giải đâu
2015-2016 FRA D2 Điểm giải đâu
2014-2015 FRA D2 Điểm giải đâu
2013-2014 FRA D2 Điểm giải đâu
2012-2013 FRA D2 Điểm giải đâu