2018-2019 SUI D1 Điểm giải đâu
2017-2018 SUI D1 Điểm giải đâu
2016-2017 SUI D1 Điểm giải đâu
2015-2016 SUI D1 Điểm giải đâu
2014-2015 SUI D1 Điểm giải đâu
2013-2014 SUI D1 Điểm giải đâu
2012-2013 SUI D1 Điểm giải đâu
2011-2012 SUI D1 Điểm giải đâu
2010-2011 SUI D1 Điểm giải đâu
2009-2010 SUI D1 Điểm giải đâu
2008-2009 SUI D1 Điểm giải đâu
2007-2008 SUI D1 Điểm giải đâu
2007 SUI D1 Điểm giải đâu
2006-2007 SUI D1 Điểm giải đâu
2005-2006 SUI D1 Điểm giải đâu
2004-2005 SUI D1 Điểm giải đâu