2018-2019 ENG CS Điểm giải đâu
2017-2018 ENG CS Điểm giải đâu
2016-2017 ENG CS Điểm giải đâu
2015-2016 ENG CS Điểm giải đâu
2014-2015 ENG CS Điểm giải đâu
2013-2014 ENG CS Điểm giải đâu