2018-2019 MEX D1 Điểm giải đâu
2017-2018 MEX D1 Điểm giải đâu
2017 MEX D1 Điểm giải đâu
2016-2017 MEX D1 Điểm giải đâu
2016 MEX D1 Điểm giải đâu
2015 MEX D1 Điểm giải đâu
2014 MEX D1 Điểm giải đâu
2013 MEX D1 Điểm giải đâu
2012 MEX D1 Điểm giải đâu
2011-2012 MEX D1 Điểm giải đâu
2010-2011 MEX D1 Điểm giải đâu
2009-2010 MEX D1 Điểm giải đâu